авторско право

GoldDirect авторско право

© Авторско право 2014 Golddirect
GoldDirect е регистрирана търговска марка на Bars and Rounds international OU.
Всички права запазени.Авторско право и отговорност
Тази интернет страница е защитена от закона за авторските права. Никакви права не могат да бъдат извлечени от съдържанието на тази интернет страница. Тази интернет страница е съставена и разработена с цялото необходимо внимание. Въпреки това е възможно да се появяват малки несъвършенства. В допълнение, част от информацията може вече да не е точна след известно време. GoldDirect не носи никаква отговорност за евентуални неточности, несъвършенства и/или щети, произтичащи от информацията, показана на тази страница. Публикуваните на страницата коментари от читателите засягат единствено личното мнение на лицето, което е направило коментара. Не носим никаква отговорност за съдържанието на коментарите. Показването на тази страница в рамка е забранено. Не можем да бъдем държани отговорни за достъпа или информацията, предоставена на сайт, свързан с този, нито на сайт, който съдържа линк към този сайт. Нищо в този сайт не може да се използва в друг сайт без нашето разрешение. Този сайт е предназначен за лично или вътрешно ползване от нашите клиенти. Този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин, освен чрез сваляне и преглеждане на съдържанието и/или разпечатване. Без предварителното писмено разрешение на GoldDirect, този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин, освен чрез предаване или предоставяне на достъп до сайта чрез мрежа.

Марка и лого
GoldDirect и останалите марки, ръководени от Bars and Rounds са изключителна собственост на Bars and Rounds . Незаконната употреба и/или нарушаване на нашето авторско право и/или търговска марка се забранява със закон. Логото, цветовете, оформлението и бутоните са създадени с голямо внимание и професионализъм и са обект на закона за авторските права и търговските марки. Тези марки и търговски марки не могат да се използват без писменото разрешение на GoldDirect.