Autoriõigus

GoldDirect autoriõigus

© Autoriõgused 2014 Golddirect
GoldDirect on registreeritud kaubamärk Bars and Round Rahvusvaheline OU
Kõik õigused kaitstud.Autoriõigus & Vastutus
See veebilehekülg on kaitstud autoriõiguste seadustega. Mitte mingeid õigusi ei tohi tuletada toetudes ainult käesoleva veebilehe sisule. See veebilehekülg on koostatud ja arendatud kogu nõutava hooldusega. Lisaks, mõningane veebilehel kuvatud informatsioon ei pruugi olla aja möödudes enam korrektne. GoldDirect ei vastuta mitte ühegi veebilehel kuvatud ebatäpsest informatsioonist tuleneva kahju eest. Veebilehel kuvatud kommentaarid baseeruvad puhtalt külastajate, kes vastavasisulised kommentaarid jättis, isiklikul arvamusel. Mitte mingil moel ei kanna me vastutust taoliste kommentaaride sisu eest. Veebisaidi raamis kuvamine on rangelt keelatud. Meid ei saa pidada vastutavaks juurdepääsu ega teabe eest mistahes teisel veebisaidil, mis on lingitud meie omaga, samuti ei sisalda ükski teine veebileht meie lehele suunavat linki. Käesolev veebileht on ettenähtud meie klientidele isiklikuks või sisemiseks kasutamiseks. Seetõttu ei tohi veebilehte reprodutseerida mitte mingil moel, kui ainult vaadates ning allalaadides selleks ettenähtud materjale meie veebilehelt, kasutades seda informatsiooni isiklikuks tarbeks. Ilma eelneva GoldDirect-i kirjaliku loata ei tohi käesolevat veebilehe reprodutseerida, mitte mingil muul moel, kui sisenedes interneti teel veebikeskkonda.

Bränd & Logo
GoldDirect ja teised brändid, mida haldab SaveGuards on SaveGuardi ainuomandus. Illegaalne kasutus ja/või autoriõiguste rikkumine ja/või kaubamärgi väärkasutamine on seadusega rangelt keelatud. Logod, värvid, paigutus ja nupud on disainitud spetsiaalselt meile ja samuti kaitstud autoriõiguste ja kaubamärgi seadustega. Neid brände ja kaubamärke ei tohi kasutada ilma GoldDIrecti kirjaliku loata.

GoldDirect autoriõigus