Autorské práva

Autorské práva GoldDirectu

© Copyright 2014 Golddirect
GoldDirect je registrovaná ochranná známka spolocnosti Bars and Rounds international.
Všetky práva vyhradené.Autorské práva a záväzky
Táto web stránka je chránená autorským zákonom. Žiadne práva nemôžu byt odvodené z obsahu na týchto stránkach. Táto stránka bola starostlivo navrhnutá a vytvorená, no napriek tomu môže obsahovat menšie nedostatky. Niektoré informácie uvedené na stránke už medzicasom nemusia byt aktuálne a presné. Spolocnost GoldDirect však v žiadnom prípade nezodpovedá za prípadné nepresnosti, nedokonalosti a / alebo škody vyplývajúce z informácií uvedených na tejto stránke. Komentáre citatelov uvedené na tejto stránke odrážajú výhradne osobný názor a stanovisko osoby, ktorá komentár uverejnila. Naša spolocnost nie je v žiadnom prípade zodpovedná za obsah žiadneho z komentárov. Zobrazenie tejto stránky v pop up okne je zakázané. Nenesieme zodpovednost ani nerucíme za prístup na stránky alebo informácie na stránkach, na ktoré odkazuje táto stránka alebo na akýchkolvek stránkach, ktoré sa odkazujú na našu stránku. Žiadny obsah z tejto stránky nesmie byt použitý na iných stránkach bez nášho vysloveného písomného súhlasu. Táto stránka je urcená na osobné alebo interné použitie pre našich klientov. Tieto stránky nesmú byt zobrazované v inej podobe ako stiahnutie a prezeranie obsahu na jednom pocítaci a / alebo vytlacenie jednej papierovej kópie. Bez predošlého písomného súhlasu od spolocnosti GoldDirect nesmie byt táto stránka reprodukovaná iným spôsobom ako prenosom alebo pripojením sa na stránku cez siet.

Znacka a logo
GoldDirect a ostatné znacky spolocnosti SaveGuards sú výhradné vlastníctvo spolocnosti SaveGuards. Neoprávnené používanie a / alebo porušenie našich autorských práv a / alebo ochrannej známky je podla zákona zakázané. Všetky logá, farby, vzhlad a tlacidlá boli navrhnuté na mieru a sú predmetom autorského práva a ochrannej známky. Žiadne oznacenie ani ochranná známka nesmie byt používaná bez predošlého písomného súhlasu od GoldDirectu.